Campuses:

Brown Bag Seminars

 

2/25/2015

Murray Frank

3/4/2015 Motohiro Yogo
3/11/2015 Hengjie Ai
3/18/2015 Spring Break, No Brown Bag
3/25/2015  (Cancelled) 
4/1/2015 Yue Qiu
4/8/2015 Jianfeng Yu
4/15/2015 Ding Luo
4/22/2015 John Pokorny
4/29/2015 ---
5/6/2015 Wei Zhang